isada''i-sa-d`a'Puon:sada'vinBolGaw'en nin si sayay bagay bilang sa purta, dudungawan ket kai ya nin masrep, o gaw'en nin si sayay nakaabri ket kai yayna nin nakaabri.TagIsara.IloIserra.EngTo close something to make it inaccessible.Antabryan 1abryan 1.1butienSyn clsmisaradoActmangisada'Perf.nisada'Atl. is man'isadaDer.maisada'mangisada'