sayas`a-yan1BolSiti a primiro nin numiro.TagIsa.IloMaysa.EngOne.Clfbilang2Syn clsuno1 11.1nOne hundred.Syn clssyintoDer.magsanyasotmisanyasotSpnFassanyasot1.2ncollOne thousand.2BolSi maibarita' nin mampag'irgwan a bukod na tamo'.TagIsa.IloMaysa.EngSpecific but unspecified, a certain one.ubd rootsan-Cmpdsayan-sayaDer.labinsayamagsayamasayawanmi'sanikasaya*(pasaya)sa'sasaya-sayasisa'said.sansyasaya et