dibatidi-ba-tiSpdebateTo debate, to argue, to discuss To combat, to engage with armsnBolPagdidiskusyon sa sayay tupiko yupa' konran rwa katawo si saya ibarita' nay kabistawan na ket si saya say kadukaan na.TagDebate.EngFormal discussion of pros and cons to a subject.Syn clssupyatenDer.dibati-dibatidibatyenpididibatyan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *