hanbagh`an-bagEghandbagSpch var.hambagnBolBag a magwa' nin say usaren nin bubbayi a main nin awiwis nin pamitbitan o isa'lay sa abaya, o bangkwang a usaren nin mamalingki.TagBag; bayong.IloBag; bay-on; bay-ong.EngHandbag, a woman's bag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *