ika'pat'i-k`a'-patPuon:a'patadjBolSi sumunor sa pwisto nin ikatlo.TagPang-apat.IloMaikapat.EngFourth in succession.Spch var.ikaa'pat