kaayupa'ka-'a-yu-p`a'Puon:ayupa'ptcp1collBolSay ambo' marangas a kanakman.TagKababaang loob.EngHumbleness.Syn clsmaumildi2collBolSay anted o daikleng sa kasabyan nin kata'gayan mangibwat sa ta'gay anggan yupa'.TagKababa.EngThe shortness of something.Spch var.kayupa'Der.kaayupaanmakakayupa'