ikoy'`i-koynBolAnron parti nin lalaman nan sayay ayep iti sa tataklian a siti ampas na sa dumpa' sa lalaman na.TagBuntot.IloIpos.EngThe tail of an animal.whlalamanDer.ikuy-ikoy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *