magawaanma-ga-wa-'anPuon:magawa'Perf.nagawaanvlBolAniman a bagay a nayadi' ana nin ginawa'.TagAng paggawa; pagtatapos; natapos; katuparan.IloNalpasan; nairingpas nga aramid; naiwakas nga aramid.EngWhat something is able to produce. Accomplishment, doing something successfuly.Syn clsmayadi' 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *