pammaalagap`am-ma-'a-la-g`aPuon:mamaalagavacBolGawa' nin pammin impurtansya o pammabli o pamaga-baga sa sayay bagay.TagPagpapahalaga.IloPannangipateg.EngThe process of assigning a value to something.Syn clsbagabagapamabli 1