o''o'nBolKauubat mo sa sayay tawo no rabay mo o umayon ka sa man'ibarita' na.TagOo.IloWen.EngYes.Antambo'kaiSyn clsamintumang'edDer.mapao'nikio'nio'pauenuansay.O' a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *