o''o'nBolUbat nin i'bat sa sayay tawo no rabay tan umayon ya sa man'ibarita' o no kumpurmi ya sa saya bagay.TagOo.IloWen.EngYes.Antambo'kaiSyn clsamintumang'edCmpdO' aDer.kio'mapao'nio'pauenuan