dumungawdu-m`u-ŋawPuon:dungawPerf.dinmungawAtc. is mandumungawvchngBolKumikit sa rikor nan bali o pa'deng sa dudungawan.TagDumungaw.IloTuman-aw.EngTo look out of a window.Syn clstumamurawReldudungawan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *