ika'no'i-k`a'-noPuon:ka'novinBolNo ani a lugar o bilang sa pisusunor bilang wadi' u'na, ikasyam, ikarwampulo' tan raruma et.TagPang-ilan.IloMaikamano; maikano.EngAt what position in a sequence. What number in an order.