aksibi'ak-si-b`iSpaceptaracceptinfoldBolSi gawa' nin pangngako' o pangrisibi sa sayay bagay bilang sa gawa' o sayay tawo.TagTanggap; ako.IloAko; awat.EngThe act of acceptance of something.Syn clspangrisibiDer.aksibyenmangaksibi