labananla-b`a-nanPerf.linabananPuon:labanvlBolKuntrawen o risistyan yay sayay tawo o bagay yupa' sa pangusar nin pwirsa, armas o rason.TagLabanan.IloLabanan.EngTo oppose or fight against someone or thing, physically or verbally.AntayunanSyn clskuntrawensurnangenDer.malabananpakailabanan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *