tawagt`a-wagn1BolKayab o ta'way ta pigaw makalap a atinsyon nan sayay tawo ket kumastang o umarak ya.TagTawag.IloAyab.EngA call to entreat someone for their attention..Syn clskayabkurarawkutanasabet 12BolSi ibalikas nin ngaran nan sayay bagay, tawo tan raruma et.TagTawag.IloAwag.EngAn identity, something by which something is called.Syn clsngaranDer.itawagkatatawagmanawagmatawagpananawagpatawagtawagentumawag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *