kwintakw`in-taSpcuentacalculation, sum, accountn1BolSi kabalikasan o impurtansya na nin sayay bagay.TagImportansya.IloKuenta.EngThe significance or value of something.Syn clsbilang2kaalagawankabagay-bagay 1.1pika'kaan 2pipa'kaan2BolPamimilang sa alaga nan kwarta o sa prisyo nan sayay bagay.TagKuwenta.IloPatta.EngThe totaling up of the value of something.Der.ikwintaipangwintakikwintawankwintawenmangwinta