edeng'ɘ-d`ɘŋadjBolPusisyon nin no tawo, a si lalaman ket matu'rir yan mansupurtawan nin ayin nakatukdo', o si sayay bagay a naitukdo' sa yupa' ket adap o nakatudo' ya sa ta'gay.TagNakatayo.IloNakatakder.EngThe erect position of people and things.Antida'tekre'1Relpeteg 2Der.edengani'dengindenganka'dengmaka'dengpa'dengumdeng