tirawenti-ra-wɘnPuon:tiravoTagTirahin.IloTiraen.EngTo shoot.