naaponna-'`a-ponPuon:*(apon)nBolSi awro a kayadi' tuloy o si napalabas tamo' nin awro.TagKahapon.IloIdi kalman.EngYesterday.AntdilapCmpdnaapon sin yabina