sayangs`a-yaŋTgsayangtoo bad, what a wasteintrjBolIbarita' nin pangibusngaw nin pangabagay sa sayay bagay a napirdi, na'met, nasida' tan raruma et. TagSayang!IloKailala pay! unay metten!EngAn expression of regret over the loss or waste of something, what a pity, what a waste, that's too bad.Syn clsabagay anacontr.masayangDer.manayangmasayangsayangensayangen