pagkuranganpag-ku-r`a-ŋanPerf.nagkuranganAtc. is mampagkuranganPuon:magkuranggerBolSay pagkapuyan tan kai na pakagawa' nin sayay tawo.TagPagkukulang; pagkamali; depekto.IloPagkurangan.; nagkapuyan; nagbiddutan.EngThe activity of not meeting a standard, shortcomings, weaknesses and inabilities.Syn clspagkapuyan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *