matab'angma-tab-'`aŋPuon:tab'angvstBolAniman a bagay a kasa gapon taway; kasan asin, kasan sam'it.TagMatabang; walang lasa; di-masarap.IloNatam-nay; awan raman.EngTo be tasteless like water, lacking salt, sugar, milk., etc.Antmasam'itma'sinmataway

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *