bagabagab`a-ga-b`a-ganBolPangngibilang o pammaalaga sa sayay tawo o bagay.TagPaggalang.IloKankano.EngHigh regard or esteem for someone or something.Antpangmuda-mudaSyn clspammaalagapangibilangDer.bagabagawenbagabagawenmamagabagapamabagabaga