kapagalanka-pa-ga-lanPuon:pagal1ptcpBolMakapami nin pagal.TagNagbibigay pagod.; Pagkakapagod; pagkaabalahan.; Sahod; pasahod; kita; pinagpaguran.IloPagbanbanogan; Pagbanbannogan; Nagbanogan; nagrigatan; nagriregatan; Nagbannogan.EngEffort that brings about exhaustion or tiredness.2vlBolSaray mapagal sa idap, paga, bereng.TagPagod; may pagod; Pagod.IloNabanogan; agban-banog; Nabannog; nabannogan.EngWeary, worn, those who are exhausted, tired, hard up, oppressed., To be exhausted, tired.Syn clspaidapanPerf.kinapagalanImmmangkapagalanDer.nagkapagalanid.bungan kinapagalan