maruros a nakemma-r`u-ros 'a na`-kɘmid. ofnakemrurosphrBolKaingaran nan tawo nin gumawa' nin sayay bagay a kasan nanagdag kona.TagMaluwag sa loob.IloSaan a mapilpilit. EngTo have a smooth attitude, being generous and voluntarily doing things.AntpilitenSyn clsdisididomabulos a nakem