dalid`a-liSpdalego ahead, do it 1nBolPanusudi o panasakit konan sayay tawo yupa' sa ambak, balbal, taso, lipeng tan raruma et.TagDali.IloKabil.EngThe aggressive attack on a person.Syn clsbikas2intrjBolPannagdag o pannugsog sa sayay tawo nin pasyawen o pasakitan nay man-gaw'en nan mangkilaban o mampanusudi.TagSige.IloAla.EngA prod to go at something aggressively.Syn clsalaDer.dalyendalyendumaliidaliipadalimadalimanalimidalyanpakadali