gindatgin-d`at1advBolGinwa' yaynan nu'na a sayay bagay ba'yo o masakbay sa naitanda' nin udas o panaon.TagDati.IloDati.EngTo have done something long before a point in time or in earlier times.Syn clsnaon2nBolSin nu'na o u'nan kapapa'sar.TagDati.IloImmuna.EngHow it was formerly implying the norms or usual at that time or from the outset.Syn clsmu'na 2.13adjBolSayay tawo o bagay a ambo' yan ba'yu-ba'yo sa kapresan nin kami'nan o kapapa'sar na.TagDatihan.IloSigod.EngTo be seasoned or experienced.Der.kagindatan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *