manmanadv1BolSarita' a say ipataros na ket kasan duga' a pusibilidad maipa'ka' sa pilien, sa tyimpo, padalan, tawo o bagay.TagMan.IloMan.EngExpressing lack of restriction on choice, time, manner, person or thing.2BolNo usaren yaytin sarita' isinyal nan say man'ibarita' ket surnang sa man'ilalwan nin mangyadi' o kapapa'sar.TagMan.IloMan.EngA marker of counter expectation and so surprise.Syn clsmatamanid.bagya' man wadi'Cmpdka'numanmampangi-