sayangsa-yaŋTgsayangtoo bad, what a wasteImmmangkasayang1nBolBagay a kawaen a bilang no na'met, nasida', naspak, napuuran tan raruma et a duka' a nangyadi' ket napirdi.TagSayang.IloSayang.EngSomething that goes to waste or is wasted.Syn clsmapirdipirdi 1pirdyen2intrjBolIbarita' nin pangibusngaw nin pangabagay sayay bagay a napirdi, na'met, nasida' tan raruma et.TagSayang!IloKailala pay! unay metten!EngAn expression of regret over the loss or waste of something, what a pity, what a waste, that's too bad.Syn clsabagayDer.manayangmasayangsayangensayangen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *