atras'a-tr`asSpatrásbehind, at the back, backwardsCf*(atrasa)atrasoadv1BolKimey nin anunor bilang wadi' lumalakon nakagurot o gawa' nin sumubli' sa tarana' mangibwat sa suyot bilang wadi' mamilang. TagAtras.IloSanod.EngA backwards movement.AntsulongGenanunor2BolKai ana nin pangituloy nin nitarana' ana nin gaw'en.TagUrong.IloAtras.EngRetreat or withdrawal, as of a candidate, soldiers, etc., in defeat.AntabantiituloyDer.atrasaniyatrasmakaatraspaatrasenumatras

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *