ka'ga'modka'-g`a'-modSpch var.kagga'modadjBolSukat a naihustu-husto ya tamo', kasan subra.TagTamang-tama lang, halos kulang.IloKusto-kusto laeng ti kaadu wennu kadakkel.EngThat which is only enough for a subsistence.Antmasadagmasurok

Leave a Reply

Your email address will not be published.