da'tond`a'-tonMassduda'tonn1BolAniman nin ibi para konan Dios o sa raruman manraywen bilang dios nin pangipa'kit pangrarayo kona.TagHain.IloDaton.EngSomething given as an act of worship.Syn clsatang2BolBagay bilang sa kansyon, libro o raruma et nin gawa' a igagara para sa sayay tawo.TagAlay.IloSagut.EngAddressing something such as a song or book to someone such as a friend or patron.Syn clsdidikasyonigagaraDer.ida'tonikida'tonpinakada'ton

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *