ka'nakanka'-na-k`anPuon:anaknBolSaray ua'nak ran busat tan raruman kanayon bilang sa kapi'sa, kapirwa o kapitlo.TagPamangkin.IloKaanakan.EngNephew or niece, the children of one's sibling and children of cousins both close and distant.Genkanayon