pidysp`idysEgpagesnBolBulong nan libro mangibwat sa 1 anggan anggawan nan libro pwira a "cover" sa adapan tan gurot.TagPahina.IloPanid.EngA page such as in a book.Syn clsbulong 1.1synpahina