madikotma-di-k`otStudentPuon:dikot1vstEngWeedy.BolKapapa'sar nan saya lugar nin abaw a nagsikabarang nin tinmubo' nin dikot.FilMadamo.IloNaruot.Madikot sa gurot bali.It is weedy at the back of the house.voe10/23Pending2vstEngTo be under a spell, controlled by someone else.BolAyaten a pakarabay yupa' sa animan a pangunguyong tan o si wanra nin pangungusar nin ipakan udino ipainom konan tawo pigaw li' kapingmatan rabayen nayaynaytaw si namainom o namakan.FilMagayuma.IloMatagiruot.Nadikot ya layi ta ambale' rabay nayayna sawanin.I think she/he was seduced because she/he likes him now.Nadikot rakamo para nin sarain saray mamarita' a matkap moyon tukiden a Gugan-gan nin mantumbuken ran Judio!Had they cast a spell on you those who are saying that you must fulfill the Laws which the Jews follow!PendingPerf.nadikot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *