ibilang'i-b`i-laŋPuon:bilang2vin1BolIyayi yay sayay tawo o bagay sa bilang.TagIsama.IloIraman.EngTo include in the counting.Syn clsilamo'iyayi 22BolIkwinta o ipa'sar yan sayay bagay o iti sa sayay kapapa'sar a sayay bagay.TagIturing.IloIbilang.EngTo appraise, deem or count something as being in a particular relationship.Syn clsipa'sarrispitwensynikwinta 2Der.maibilangActmangibilangPerf.nibilangAtl. is man'ibilangDer.mangibilang