iritrato'i-ri-tr`a-toPuon:ritratovinBolIpa'kit a bakas o kapapa'sar nan sayay bagay yupa' sa pangngusar nin saya et bagay o susarita' nin mamin ritrato sa kaisipan.TagIlarawan.IloIladawan.EngTo symbolize or illustrate something by using something else.Syn clsipa'kitActmangiritratoPerf.niritratoAtl. is man'iritratoDer.mangiritrato