sama'sa-m`a'StudentnEngFilth, that which makes something dirty or unclean.BolBagay nin mami nin ambo' mabistan bakas mag'in ya nin ambo' malinis o ambo' maringgas a sayan bagay o lugar.FilDumi.IloRugit.Abaw a sama' nan aysing ko.My clothing has a lot of dirt on it.AntipalinisanmaparinggasSpecmadulingatyebyebRelaranbasuradikot 2DCC1,19; DCC7,23PendingDer.kasama'maisama'manama'masama'nikasama'samaansamaensumama'kasama'ka-sa-ma'adjEngDirty.FilMarumi.IloKarugit.Kai ko maglat a kasama' nin dinmalit sa aysing ko.I cannot remove the dirt that has stuck to my clothing.Antmalinisbe cleanPendingkasamaanka-sa-ma-'anptcpEngDirtiness.BolPigagawa' nan sayay tawo a ambo' mapiringgas.FilKarumihan.IloKinarugit.Say kasamaan magawa' nin maringgasan.Dirtiness can be clense.Syn clskadugyutanunclean actionssidaenruin s/tRC91Pendingmaisama'ma-'i-sa-m`a'vstEngTo happen to get dirty.BolMailawok sa dikot o sama'.FilMarumi.IloMarugitan.Maisama' a ta'pok nan tsinilas no isrep ya sa bali.The dust on his slippers is brought along into the house.Pendingmanama'ma-na-m`a'*Go tosamaenvaEngmake s/t dirtyIloMangrugit.DCC6,22Pendingmasama'ma-sa-m`a'vstEngTo be filthy.BolMadulingat, madungis o gulpin mikrubyo.IloNarugit.Pawagan mosaray lango ta masama' sara.Swat the flies off since they are dirty.Syn clsmadulingatdirtymadungisdirty facedPendingmasamaanStudentma-sa-ma-'`anvstEngTo be dirty because of something.BolMag'in nin ambo' maringgas a kapapa'sar o bakas nan saya bagay.FilMadumihan.IloMarugitan.Sakban moy sina'pang ta sali' masamaan.Cover the rice, something might get dirt in it.voe02/24PendingPerf.nasamaannikasama'Studentni-ka-sa-m`a'pattEngThe nature or attribute of being dirty.BolKapapa'sar nan saya bagay, tawo, ayep o lugar nin ambo' maringgas.FilMarumi.IloNarugit.Linisan kumon a sarban agamiren a nikasama'.Clean all the utensils that are dirty.AntkaringgasancleanlinessSyn clsmadulingatanget filthy frRel. tolapotturbidityDCC10,20; voe04/24Pendingsamaansa-ma-'`anvlEngTo defile or make something dirty.BolPangangawa' nin duka' o paninida' nin byay udino lalaman.FilDumihan; magparumi; parumihin.IloRugitan.Ambo' mabistan bagay a samaan nin kasalanan a byay.It is not good to defile one's life with sin.AntringgaspurityDCC3,24Pendingsamaensa-ma-'`ɘnvoEngTo defile or make something dirty.BolManikot o magtrabaho nin magkamain nin sama'.FilDumihan; parumihin.IloRugitan.Manama' ya si Juan sa bali ra no manigarilyo yan pirmi.Juan dirties up their house when he is always smoking.DCC3,24PendingActmanama'Intssama'-samaensumama'su-ma-ma'vchngEngTo become dirty or look unpleasant.BolSi sayay bagay a makwan nikasama', sumama' ya.FilMadumihan; marumihan.IloRumugit.Sumama' nin madali a maputi nin aysing.White clothes easily gets dirty.Specmabangilandirty facePending

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *