ipa'ka'1'i-p`a'-ka'Perf.nangipa'ka'nipa'ka'Atc. is man'ipa'ka'Actmangipa'ka'Puon:pa'ka'vinBolSay iti sa kaisipan nan sayay tawo a syay wanan tutuo.TagAkalain.IloIpapan..EngTo consider or presume something usually with suspicion.Syn clswana sa nakemsynsainDer.kaipa'kaanmaipa'ka'mangipa'ka'mangipa'ka'pangipa'ka'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *