ipa'ka'1'i-p`a'-ka'Puon:pa'ka'vinBolIti sa kaisipan nan sayay tawo nin siti a tutuo sa wana.TagAkalain.IloIpapan.EngTo consider or presume something as true usually without supporting facts.Syn clsbara'wana sa nakemRel. toparsawanActmangipa'ka'Perf.nangipa'ka'nipa'ka'Atl. is man'ipa'ka'Der.kaipa'kaanmaipa'ka'mangipa'ka'mangipa'ka'pangipa'ka'