uyat'u-y`atn1BolSayti a linya sa lalaman a dalanan nin daya' a mako sa intiron parti nan lalaman.TagUgat.IloUrat.EngVein or artery.whlalamanRel. todaya'2BolNangigalot sa pilusalsuan pigaw mapa'na-pa'nat no mangimey yay lalaman.TagLitid.EngTendon, or ligament.Der.manguyat-uyatpauyat-uyatid.maksir a uyat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *