duka'du-k`a'Massduduka'adj1BolAmbo' nin mabista, magwa' a ugali' o gawa' o pangyayadi'.TagMasama.IloDakes.EngBad or evil in occurrences, actions or character.Antmabistamaong 1Syn clsabas 2madawal2BolAmbo' nin mabista a bakas, taway o raruma et.TagPangit.IloNagalas.EngTo have ugly or bad visible features.AntgwapomabistamaganaganaDer.dukaendumuka'kaduka'makaduka'paduka'sangkadukaanid.duka' nin ispiritomakapangwa' duka'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *