pakatarospa-ka-ta-r`osPuon:makatarosgerfmlBolPakababa' nin makalap a rabay nin ibarita' o no pa'no ma mapibarawes maong.TagPang-unawa.IloPakaawat.EngUnderstanding or conscience of something.Syn clsmakunsinsyatanda' 1Rel. tobarawesinganga'dwenDer.pakatarusanid.alawang a pakatarosanted a pakataros