magun-gunama-gun-gu-naPuon:gun-gunavstBolMakalap nin gun-guna sa puunan o sa ginwa'.TagMapapal^a.IloMagun-guna.EngTo be making a profit.Der.magun-gunawan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *