patanda'pa-tan-d`a'Puon:tanda'nBolSayay ibari-barita' sa ka'bawan a bilang sa sayay gan-gan, nangyadi' o maipa'ka' sa sayay adapen nin gaw'en o mangyadi' tan raruma et.TagAbiso.IloPskdaar.EngAn announcement or notice to all who hear.Syn clsminsahinutisyapaskinsynkaratulaDer.ipatanda'mamatanda'patandaanpatandaan