markamar-k`aSpmarcamark, brandnBolAniman a simbulo o bagay nin mampagsirbi nin panandaan maipa'ka' sa sayay bagay, ayep, lugar o gawa'.TagMarka.IloMarka.EngA mark or distinguishing feature.Syn clstuyotRelpanandaanSpectataktato'GenpakaipurukansinyalDer.imarkamagmarkamangmarkamarkawannipamarka