gurotg`u-rot1nBolSi parti nan lalaman mangibwat sa yupa' nan teen anggan awak.TagLikod.IloBukot.EngThe back or backbone of the body.Specbukun-gurot2nBolSi lugar o parti a iti sa rubari' nan adapan nan sayay bagay.TagLikod.IloLikod.EngThe area part that is behind or at the back of something.Antadapan 23adjBolSi taya' nan lalaman o sayay bagay a ambo' yay adapan na a nakaadap sa saya et nin tawo o bagay.Tag Talikod.IloTallikod.EngFor something to be facing backwards.Antadap 1Cmpdbukun-gurotDer.gumurotgurutangurutenigurot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *