baylib`ay-liSpbailedanceCfbaylirinanBolGawa' nin bansagan a tugtog sa kimey nin nagsikabarang a partin lalaman, a magwa' bukod o main kaparyas.FilSayaw.IloSala.EngA dance.Syn clsrigudonRel. tomikaridkidanSpecbalsibugichachadukdokdukdok kalanu'nawantanggoDer.baylyenbaylyengumabayliibaylikabaylikibaylimagbaylimamabaylimamaylimamaylimamaylimibaylipibayliwanpibayliwenpibayliwen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *