maibudi'ma-'i-bu-d`i'Puon:ibudi'vstBolMaiyadi o kai nin ipatandaan a tutuo bilang wadi' sarita' o gawa'.TagMaitatwa.IloMailimed.EngTo be able to deny something and keep it a secret.Antbugakipatanda'mapatutu'wanSyn clsisikrito