moyokomo-yo-k`oPuon:moyoakoproclBolSi'kamo para kongko o gaw'en moyo kongko.TagNiyo ako.IloYo dak.EngYou-all and me.