pantalanpan-ta-l`anncollBolAnron bara'mon kalawang nin dalan a tinambakan bato tan luta' mangibwat sa rigrig baybay ket mamaanro yan mamuntan mamataaw; tambakan rayaynan tambakan anggan ararem pigaw syay pagpundwan ran baluto udino motor no lumakas saray tawo nin rumuran ket kai sarayna tumaboy.TagPantalan; pyer.IloPantalan.EngA pier.Syn clsduduunganpwirto 1pwirto 1Genduong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *