pantalanpan-ta-l`annBolAnron bara'mon kaalawang nin dalan a tinambakan bato tan luta' mangibwat sa rigrig baybay nin mamuntan mamataaw pigaw pagpundwan ran baluto.TagPantalan.IloPantalan.EngA pier for docking boats.Syn clsduduunganpwirto 1pwirto 1Genduong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *